FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the 5th China Women Masters 2015
The 5th China Women Masters 2015 took place between June 20th and June 29th.
Top 10 Participants
Top 0 Standings
Country Rating
Tan, Zhongyi CHN 2487
Shen, Yang CHN 2460
Huang, Qian CHN 2460
Lei, Tingjie CHN 2455
Ding, Yixin CHN 2441
Guo, Qi CHN 2429
Zhang, Xiaowen CHN 2364
Zhu, Jiner CHN 2012
Zhao, Shengxin CHN 1856
Zhou, Zirun CHN 1798
Schedule (Top boards).
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sat Jun 27 11:20:7 GMT Standard Time 2015