FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Danzhou Hainan Super GM Chess Tournament
The Danzhou Hainan Super GM Chess Tournament took place between June 1th and June 20th.
Participants.
Standings.
Country Rating
Hao Wang CHN 2722
Xiangzhi Bu CHN 2681
Hua Ni CHN 2667
Jianchao Zhou CHN 2652
Chao B Li CHN 2619
Yifan Hou CHN 2589
Yangyi Yu CHN 2585
Weiqi Zhou CHN 2585
Jun Zhao CHN 2574
Liren Ding CHN 2547
1. Bu 6
Li 6
3. Ding 5.5
Wang 5.5
5. Zhou, J 5
6. Zhou, W 4
Zhao 4
8. Yu 3.5
Hou 3.5
10. Ni 2
Schedule.
Round 1 - Jun 11th
Zhou, W - Bu 1/2
Ding - Zhou, J 1-0
Yu - Ni 1/2
Wang - Li 1/2
Hou - Zhao 1-0
Round 2 - Jun 12th
Bu - Zhao 1-0
Li - Hou 1-0
Ni - Wang 1/2
Zhou, J - Yu 1/2
Zhou, W - Ding 0-1
Round 3 - Jun 13th
Ding - Bu 0-1
Yu - Zhou, W 1/2
Wang - Zhou, J 1-0
Hou - Ni 1/2
Zhao - Li 1-0
Round 4 - Jun 14th
Bu - Li 1/2
Ni - Zhao 0-1
Zhou, J - Hou 1-0
Zhou, W - Wang 1-0
Ding - Yu 1/2
Round 5 - Jun 15th
Yu - Bu 1/2
Wang - Ding 0-1
Hou - Zhou, W 1/2
Zhao - Zhou, J 0-1
Li - Ni 1-0
Round 6 - Jun 17th
Bu - Ni 1-0
Zhou, J - Li 1/2
Zhou, W - Zhao 1/2
Ding - Hou 1/2
Yu - Wang 0-1
Round 7 - Jun 18th
Wang - Bu 1-0
Hou - Yu 1/2
Zhao - Ding 1/2
Li - Zhou, W 1-0
Ni - Zhou, J 0-1
Round 8 - Jun 19th
Bu - Zhou, J 1-0
Zhou, W - Ni 1-0
Ding - Li 1/2
Yu - Zhao 1/2
Wang - Hou 1-0
Round 9 - Jun 20th
Hou - Bu 1/2
Zhao - Wang 1/2
Li - Yu 1-0
Ni - Ding 1/2
Zhou, J - Zhou, W 1-0
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Fri Jan 21 10:37:58 GMT Standard Time 2011