FICS - Free Internet Chess Server
Events
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Chinese Individual Chess Championship 2009 Mens Section
The Chinese Individual Chess Championship 2009 Mens Section took place between May 26th and June 6th.
Top 10 Participants
Top 6 Standings
Country Rating
Ni Hua CHN 2724
Bu Xiangzhi CHN 2704
Wang Hao CHN 2696
Li Chao CHN 2643
Zhang Pengxiang CHN 2638
Zhou Jianchao CHN 2635
Hou Yifan CHN 2590
Zhou Weiqi CHN 2563
Li Shilong CHN 2557
Liang Chong CHN 2511
1. Ding 8.5
2. Wang 8.0
3. Bu 7.0
4. Zhou,W 6.5
5. Ni 6.0
Li,C 6.0
Schedule (Top boards).
Round 1 - May 26
Ji - Li,S 0-1
Ding - Bu 1/2
Liang,C - Zhou,J 0-1
Zhang,P - Wang 1/2
Ni - Li,C 1/2
Hou - Zhou,W 1/2
Round 2 - May 27
Li,S - Zhou,W 0-1
Li,C - Hou 1/2
Wang - Ni 1-0
Zhou,J - Zhang,P 1-0
Bu - Liang,P 1-0
Ji - Ding 1/2
Round 3 - May 28
Ding - Li,S 1-0
Liang,C - Ji 0-1
Zhang,P - Bu 1/2
Ni - Zhou,J 1-0
Hou - Wang 0-1
Zhou,W - Li,C 1/2
Round 4 - May 29
Li,S - Li,C 1-0
Zhang,P - Ding 0-1
Ni - Ji 1/2
Hou - Bu 1/2
Zhou,W - Zhou,J 1/2
Li,C - Wang 0-1
Round 5 - May 30
Liang,C - Li,S 1-0
Zhang,P - Ding 0-1
Ni - Ji 1/2
Hou - Bu 1/2
Zhou,W - Zhou,J 1/2
Li,C - Wang 0-1
Round 6 - June 1
Li,S - Wang 0-1
Zhou,J - Li,C 1/2
Bu - Zhou,W 1/2
Ji - Hou 1/2
Ding - Ni 1-0
Liang,C - Zhang,P 1/2
Round 7 - June 2
Zhang,P - Li,S 1/2
Ni - Liang,C 1-0
Hou - Ding 0-1
Zhou,W - Ji 1-0
Li,C - Bu 0-1
Wang - Zhou,J 1-0
Round 8 - June 3
Li,S - Zhou,J 1-0
Bu - Wang 1/2
Ji - Li,C 1/2
Ding - Zhou,W 1/2
Liang,C - Hou 1-0
Zhang,P - Ni 1-0
Round 9 - June 4
Ni - Li,S 1-0
Hou - Zhang,P 1/2
Zhou,W - Liang,C 1-0
Li,C - Ding 1/2
Wang - Ji 1-0
Zhou,J - Bu 1/2
Round 10 - June 5
Li,S - Bu 1/2
Ji - Zhou,J 1/2
Ding - Wang 1-0
Liang,C - Li,C 0-1
Zhang,P - Zhou,W 1/2
Ni - Hou 1-0
Round 11 - June 6
Hou - Li,S 1/2
Zhou,W - Ni 1/2
Li,C - Zhang,P 1-0
Wang - Liang,C 0-1
Zhou,J - Ding 0-1
Bu - Ji 1-0
Login Now| Register| Download| Help| Teaching Ladder| Sponsors| Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Wed Jul 8 12:19:13 GMT Standard Time 2009