FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the 61st Russian Championships
The 61st Russian Championships took place Sep 3-14.
Top 20 Participants.
CountryRating Final Standings
Malakhov, Vladimir RUS26891. Timofeev 8.0
Inarkiev, Ernesto RUS26752. Vitiugov 7.5
Motylev, Alexander RUS26743. Inarkiev 7.5
Najer, Evgeniy RUS26704. Lastin 7.0
Zvjaginsev, Vadim RUS26635. Sakaev 7.0
Tregubov, Pavel V RUS26586. Kobalia 7.0
Amonatov, Farrukh TJK26507. Riazantsev7.0
Timofeev, Artyom RUS26508. Galkin 7.0
Grachev, Boris RUS26409. Maslak 7.0
Lastin, Alexander RUS263910. Najer 7.0
Volkov, Sergey1 RUS2636
Sakaev, Konstantin RUS2635
Khalifman, Alexander RUS2634
Potkin, Vladimir RUS2629
Kobalia, Mikhail RUS2618
Riazantsev, AlexanderRUS2617
Vitiugov, Nikita RUS2616
Galkin, Alexander RUS2615
Landa, Konstantin RUS2615
Khismatullin, Denis RUS2613
Schedule.
Round 1 - Sep 3
Malakhov -Shomoev 1-0
Yakovich -Inarkiev 1/2
Motylev -Kryakvin 1-0
Ovetchkin -Najer 1/2
Zvjaginsev -Shaposhnikov 1-0
Smikovski -Tregubov 1/2
Amonatov -Kiriakov 1-0
Vorobiov -Timofeev 1/2
Grachev -Rychagov 1/2
Rustemov -Lastin 0-1
Volkov -Maletin 1/2
Sjugirov -Sakaev 1-0
Khalifman -Chadaev 1/2
Kornev -Potkin 1/2
Kobalia -Maslak 1-0
Kabanov -Riazantsev 0-1
Vitiugov -Skorchenko 1-0
Lintchevski-Galkin 1-0
Landa -Iskusnyh 1-0
Kalegin -Khismatullin 0-1
Korotylev -Matlakov 1/2
Smirnov,A -Nepomniachtchi0-1
Lysyj -Chuprikov 1-0
Pokazanjev -Smirnov,P 1/2
Bocharov -Garakov 1-0
Klimov -Kokarev 1/2
Chuprov -Kosov 1-0
Kravtsov -Deviatkin 1/2
Round 2 - Sep 4
Landa -Malakhov 1/2
Khismatullin -Motylev 0-1
Nepomniachtchi-Zvjaginsev1-0
Lysyj -Amonatov 1/2
Lastin -Bocharov 1-0
Chuprov -Kobalia 1/2
Riazantsev -Sjugirov 1/2
Lintchevski -Vitiugov 0-1
Inarkiev -Ovetchkin 1/2
Najer -Yakovich 1-0
Tregubov -Vorobiov 1/2
Timofeev -Smikovski 1-0
Maletin -Grachev 1/2
Rychagov -Volkov 0-1
Matlakov -Khalifman 1/2
Potkin -Pokazanjev1/2
Chadaev -Korotylev 1/2
Smirnov,P -Kornev 1-0
Kokarev -Kravtsov 1/2
Deviatkin -Klimov 1-0
Sakaev -Kabanov 1-0
Galkin -Skorchenko1/2
Shomoev -Iskusnyh 1-0
Kryakvin -Kalegin 1/2
Shaposhnikov -Smirnov,A 1/2
Kiriakov -Chuprikov 1-0
Garakov -Rustemov 1-0
Maslak -Kosov 1-0
Round 3 - Sep 5
Motylev -Nepomniachtchi1/2
Vitiugov -Lastin 1/2
Malakhov -Riazantsev 0-1
Najer -Landa 0-1
Amonatov -Smirnov,P 0-1
Sjugirov -Timofeev 1/2
Volkov -Lysyj 1-0
Kobalia -Deviatkin 1/2
Inarkiev -Chuprov 1-0
Zvjaginsev -Kiriakov 1/2
Ovetchkin -Tregubov 0-1
Grachev -Chadaev 1-0
Vorobiov -Sakaev 1/2
Khalifman -Maletin 1/2
Maslak -Potkin 1-0
Khismatullin-Lintchevski 0-1
Korotylev -Garakov 1-0
Bocharov -Matlakov 1/2
Pokazanjev -Kokarev 0-1
Kravtsov -Shomoev 0-1
Kornev -Galkin 1/2
Yakovich -Rychagov 1/2
Skorchenko -Kryakvin 0-1
Kalegin -Shaposhnikov 1/2
Smikovski -Smirnov,A 1-0
Iskusnyh -Klimov 1-0
Chuprikov -Rustemov 1/2
Kosov -Kabanov 0-1
Round 4 - Sep 6
Smirnov,P -Motylev 1/2
Lastin -Landa 1/2
Nepomniachtchi-Volkov 1-0
Riazantsev -Vitiugov 1/2
Kokarev -Inarkiev 1/2
Tregubov -Sjugirov 1/2
Timofeev -Maslak 1/2
Deviatkin -Grachev 0-1
Shomoev -Kobalia 1/2
Lintchevski -Korotylev 1/2
Bocharov -Malakhov 0-1
Chuprov -Najer 0-1
Kryakvin -Zvjaginsev 1/2
Maletin -Amonatov 1-0
Sakaev -Smikovski 1-0
Kiriakov -Khalifman 1/2
Matlakov -Lysyj 1/2
Potkin -Vorobiov 1/2
Galkin -Kalegin 1-0
Kabanov -Khismatullin1-0
Iskusnyh -Yakovich 1/2
Garakov -Ovetchkin 1/2
Shaposhnikov -Kornev 1/2
Rychagov -Pokazanjev 0-1
Chadaev -Kravtsov 1-0
Rustemov -Skorchenko 1-0
Klimov -Chuprikov 1/2
Smirnov,A -Kosov 1-0
Round 5 - Sep 7
Grachev -Nepomniachtchi1/2
Motylev -Lastin 1/2
Landa -Riazantsev 1/2
Vitiugov -Smirnov,P 1-0
Malakhov -Kokarev 1/2
Inarkiev -Shomoev 1-0
Najer -Maletin 1/2
Kobalia -Tregubov 1/2
Korotylev -Timofeev 0-1
Volkov -Lintchevski 1-0
Maslak -Sakaev 1/2
Sjugirov -Galkin 0-1
Zvaginsev -Chadaev 1-0
Khalifman -Kabanov 1-0
Lysyj -Kiriakov 1-0
Vorobiov -Deviatkin 1/2
Pokazanjev -Kryakvin 0-1
Amonatov -Matlakov 1/2
Smikovski -Potkin 1/2
Rustemov -Bocharov 0-1
Kornev -Chuprov 1-0
Yakovich -Smirnov,A 1-0
Ovetchkin -Iskusnyh 1-0
Garakov -Shaposhnikov 1/2
Khismatullin-Klimov 1-0
Chuprikov -Rychagov 1-0
Skorchenko -Kalegin 1/2
Kosov -Kravtsov 1-0
Round 6 - Sep 8
Nepomniachtchi-Vitiugov 1/2
Lastin -Inarkiev 1/2
Volkov -Motylev 1/2
Timofeev -Landa 1-0
Riazantsev -Grachev 1/2
Galkin -Malakhov 1-0
Smirnov,P -Najer 1-0
Kokarev -Zvjaginsev 1/2
Tregubov -Maslak 0-1
Sakaev -Lysyj 1/2
Kryakvin -Khalifman 1/2
Maletin -Kobalia 0-1
Ovetchkin -Korotylev 1/2
Bocharov -Vorobiov 1-0
Deviatkin -Sjugirov 1/2
Shomoev -Kornev 1/2
Matlakov -Yakovich 1/2
Shaposhnikov -Lintchevski 1/2
Chadaev -Amonatov 1/2
Potkin -Garakov 1-0
Chuprikov -Khismatullin0-1
Kabanov -Smikovski 1/2
Kiriakov -Pokazanjev 1/2
Kalegin -Chuprov 1-0
Smirnov,A -Rustemov 1-0
Rychagov -Iskusnyh 1/2
Skorchenko -Kosov 1-0
Kravtsov -Klimov 1-0
Round 7 - Sep 10
Vitiugov -Timofeev 1/2
Inarkiev -Nepomniachtchi1-0
Motylev -Riazantsev 0-1
Grachev -Galkin 0-1
Kobalia -Lastin 1/2
Maslak -Volkov 1-0
Zvjaginsev -Smirnov,P 1/2
Landa -Sakaev 1/2
Khalifman -Bocharov 0-1
Lysyj -Kokarev 1/2
Malakhov -Kryakvin 0-1
Najer -Matlakov 1/2
Yakovich -Tregubov 1/2
Sjugirov -Potkin 1-0
Khismatullin-Ovetchkin 1-0
Korotylev -Maletin 0-1
Kornev -Deviatkin 1/2
Lintchevski -Shomoev 1-0
Amonatov -Kabanov 1-0
Pokazanjev -Shaposhnikov 0-1
Smikovski -Chadaev 1/2
Kalegin -Kiriakov 1/2
Vorobiov -Smirnov,A 1-0
Garakov -Skorchenko 1/2
Iskusnyh -Kravtsov 1-0
Chuprov -Chuprikov 1-0
Klimov -Rychagov 1/2
Kosov -Rustemov 1/2
Round 8 - Sep 11
Timofeev -Inarkiev 1-0
Riazantsev -Maslak 1/2
Galkin -Vitiugov 1/2
Lastin -Smirnov,P 1-0
Kryakvin -Kobalia 1/2
Nepomniachtchi-Bocharov 0-1
Lysyj -Motylev 1/2
Zvjaginsev -Khismatullin1/2
Kokarev -Grachev 1/2
Volkov -Sjugirov 1-0
Sakaev -Lintchevski 1-0
Maletin -Landa 1-0
Deviatkin -Najer 0-1
Tregubov -Kornev 1/2
Yakovich -Amonatov 1-0
Shaposhnikov -Khalifman 1/2
Matlakov -Vorobiov 1/2
Kiriakov -Malakhov 1/2
Potkin -Kalegin 1-0
Iskusnyh -Korotylev 1/2
Shomoev -Smikovski 0-1
Chadaev -Ovetchkin 1-0
Smirnov,A -Chuprov 0-1
Kabanov -Garakov 1-0
Skorchenko -Pokazanjev 1/2
Rustemov -Rychagov 1/2
Kravtsov -Chuprikov 1/2
Klimov -Kosov 1-0
Round 9 - Sep 12
Lastin -Timofeev 1/2
Bocharov -Riazantsev 1/2
Maslak -Galkin 1-0
Vitiugov -Volkov 1/2
Inarkiev -Kryakvin 1-0
Kobalia -Sakaev 1/2
Motylev -Maletin 1-0
Najer -Lysyj 1-0
Grachev -Zvjaginsev 1/2
Khismatullin-Kokarev 0-1
Smirnov,P -Nepomniachtchi0-1
Khalifman -Yakovich 1-0
Landa -Tregubov 1/2
Lintchevski -Potkin 1/2
Sjugirov -Shaposhnikov 1/2
Smikovski -Matlakov 1-0
Vorobiov -Chadaev 0-1
Kornev -Kiriakov 1-0
Malakhov -Deviatkin 1/2
Amonatov -Iskusnyh 1-0
Korotylev -Kabanov 1/2
Chuprov -Shomoev 1/2
Ovetchkin -Skorchenko 0-1
Pokazanjev -Kalegin 1/2
Rychagov -Kravtsov 0-1
Rustemov -Klimov 1/2
Chuprikov -Smirnov,A 0-1
Kosov -Garakov 1/2
Round 10 - Sep 13
Timofeev -Bocharov 1-0
Vitiugov -Maslak 1-0
Riazantsev -Inarkiev 0-1
Sakaev -Lastin 1-0
Galkin -Motylev 1-0
Nepomniachtchi-Najer 0-1
Kokarev -Volkov 1/2
Zvjaginsev -Kobalia 0-1
Kryakvin -Grachev 0-1
Maletin -Smikovski 1/2
Chadaev -Kornev 1/2
Tregubov -Khalifman 1-0
Shaposhnikov -Amonatov 1/2
Potkin -Yakovich 1/2
Smirnov,P -Landa 1/2
Sjugirov -Khismatullin1/2
Lysyj -Lintchevski 1-0
Kabanov -Malakhov 1/2
Deviatkin -Korotylev 1-0
Matlakov -Chuprov 1/2
Skorchenko -Vorobiov 0-1
Kalegin -Shomoev 1/2
Smirnov,A -Kiriakov 1-0
Iskusnyh -Pokazanjev 1/2
Kravtsov -Rustemov 1/2
Klimov -Ovetchkin 1-0
Garakov -Rychagov 0-1
Chuprikov -Kosov 1-0
Round 11 - Sep 14
Sakaev -Timofeev 1/2
Inarkiev -Vitiugov 1/2
Najer -Maslak 1/2
Kobalia -Galkin 1/2
Bocharov -Grachev 0-1
Lastin -Kokarev 1-0
Volkov -Riazantsev 0-1
Motylev -Chadaev 1-0
Maletin -Tregubov 1/2
Smikovski -Nepomniachtchi1-0
Kornev -Lysyj 1/2
Yakovich -Zvjaginsev 1-0
Amonatov -Deviatkin 1/2
Khalifman -Sjugirov 1/2
Khismatullin-Potkin 1/2
Landa -Kryakvin 1/2
Vorobiov -Smirnov,P 1/2
Malakhov -Shaposhnikov 1/2
Chuprov -Kabanov 1-0
Lintchevski -Matlakov 1/2
Korotylev -Smirnov,A 1-0
Shomoev -Klimov 1/2
Skorchenko -Iskusnyh 1/2
Pokazanjev -Kravtsov 1/2
Rychagov -Kalegin 1/2
Kiriakov -Rustemov 1/2
Garakov -Chuprikov 1-0
Kosov -Ovetchkin 0-1
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sun Sep 14 13:48:00 GMT Standard Time 2008