FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the Austrian Championships
The Austrian Championships took place Jul 19-27.
Men.
CountryRating Final Standings
   Men
Ragger Markus AUT2527 1.Ragger 7.0
Neubauer Martin AUT2457 2. Baumegger 6.5
Schroll Gerhard AUT2436 3. Schachinger 6.0
Baumegger SiegfriedAUT2433 4. Pilaj 5.5
Freitag Manfred AUT2408 5. D.-Kraeutler5.5
Pilaj Herwig Mag. AUT2389 6. Freitag 5.5
Diermair Andreas AUT2388 7. Neubauer 5.0
Hoelzl Franz AUT2374 8. Kreisl 5.0
Genser Harald AUT2342 9. Schwarhofer 5.0
Kreisl Robert AUT233710. Neumeier 4.5
 
Women.
    Women
Kopinits Anna-ChristinaAUT2273 1.Kopinits7.5
Novkovic Julia AUT2128 2. Novkovic6.5
Mira Helene AUT2115 3. Horvath 6.0
Sommer Sonja AUT2063 4. Mira 6.0
Newrkla Katharina AUT2049 5. Exler 5.5
Schink Barbara AUT2046 6. Bauer 5.5
Exler Veronika AUT2011 7. Newrkla 5.5
Horvath Maria AUT1993 8. Sommer 5.0
Zechner Andrea AUT1985 9. Schink 5.0
Nagy Laura AUT195410. Nagy 4.5
Schedule.
Round 1 - Jul 19
Pachta -Ragger 0-1
Neubauer -Neumeier 1/2
Aschenbrenner-S.Gerhard1/2
Baumegger -Frowis 1-0
Bachler -Freitag 0-1
Pilaj -Krebs 1-0
Schwarhofer -Diermair 1-0
Hoelzl -Loidl 0-1
Wiedermann -Genser 1-0
Kreisl -Pfaffel 1-0
Scheiblmaier -Kleiser 1/2
Schachinger -Binder 1-0
Round 2 - Jul 20
Ragger -Schachinger 1/2
D.-Kraeutler-Baumegger 1/2
Freitag -Schwarhofer 1-0
Loidl -Pilaj 0-1
Wiedermann -Kreisl 1/2
Kleiser -Neubauer 1/2
Schroll -Scheiblmaier 1/2
Neumeier -Aschenbrenner1-0
Diermair -Frowis 1-0
Krebs -Hoelzl 1/2
Genser -Bachler 1/2
Pfaffel -Pachta 1/2
Round 3 - Jul 21
Freitag -Pilaj 1/2
Kreisl -Ragger 0-1
Baumegger -Neumeier 1/2
Schachinger -D.-Kraeutler1-0
Neubauer -Wiedermann 1-0
Schwarhofer -Schroll 1/2
Scheiblmaier -Diermair 0-1
Binder -Kleiser 1/2
Hoelzl -Pfaffel 1-0
Aschenbrenner-Genser 1-0
Pachta -Krebs 1-0
Frowis -Bachler 1-0
Round 4 - Jul 22
Ragger -Freitag 1-0
Pilaj -Schachinger 1/2
Baumegger -Neubauer 1-0
Diermair -Neumeier 1/2
Schroll -Wiedermann 0-1
D.-Kraeutler -Hoelzl 1/2
Aschenbrenner-Kreisl 1/2
Kleiser -Schwarhofer 1-0
Binder -Pachta 1/2
Frowis -Scheiblmaier1-0
Genser -Krebs 0-1
Bachler -Pfaffel 0-1
Round 5 - Jul 23
Ragger -Pilaj 1/2
Schachinger -Baumegger 1/2
Freitag -Wiedermann 1-0
Neumeier -Kleiser 1/2
Hoelzl -Diermair 1/2
Neubauer -D.-Kraeutler 1/2
Kreisl -Frowis 1-0
Pachta -Aschenbrenner1-0
Krebs -Binder 1/2
Pfaffel -Schwarhofer 1-0
Scheiblmaier-Genser 0-1
Round 6 - Jul 24
Baumegger -Ragger 0-1
Schachinger -Freitag 1/2
Diermair -Pilaj 1/2
Neumeier -Kreisl 1/2
Kleiser -Pachta 1-0
Pfaffel -Neubauer 0-1
Wiedermann -Hoelzl 0-1
D.-Kraeutler-Binder 1-0
Frowis -Aschenbrenner0-1
Krebs -Bachler 0-1
Schwarhofer -Genser 1-0
Round 7 - Jul 25
Ragger -Kleiser 1-0
Freitag -D.-Kraeutler0-1
Pilaj -Neumeier 1-0
Neubauer -Schachinger 1/2
Hoelzl -Baumegger 0-1
Kreisl -Diermair 1/2
Pachta -Schwarhofer 0-1
Aschenbrenner-Wiedermann 0-1
Binder -Pfaffel 1/2
Bachler -Scheiblmaier1-0
Frowis -Krebs 1-0
Round 8 - Jul 26
D.-Kraeutler-Ragger 1/2
Pilaj -Baumegger 0-1
Schachinger -Kreisl 1/2
Diermair -Neubauer 1/2
Kleiser -Freitag 1/2
Schwarhofer -Hoelzl 1-0
Neumeier -Bachler 1-0
Wiedermann -Pachta 1/2
Pfaffel -Aschenbrenner1/2
Genser -Frowis 1-0
Scheiblmaier-Binder 1/2
Round 9 - Jul 27
Neubauer -Ragger 1/2
Baumegger -Diermair 1-0
D.-Kraeutler-Pilaj 1/2
Kleiser -Schachinger 0-1
Freitag -Neumeier 1-0
Kreisl -Schwarhofer 1/2
Bachler -Wiedermann 1-0
Hoelzl -Pachta 1/2
Genser -Pfaffel 1-0
Binder -Aschenbrenner1-0
Krebs -Scheiblmaier 1-0
Women.
Round 1 - Jul 19
Rampler -Kopinits 0-1
Novkovic -Frowis 1-0
Hapala -Mira 0-1
Sommer -Kessler 1-0
Kopinits -Newrkla 0-1
Schink -Bauer 1/2
Fritz -Exler 0-1
Horvath -Hapala 1-0
Landl -Zechner 1/2
Nagy -Hohendanner1/2
Hackbarth-De Leon 1-0
Round 2 - Jul 20
Kopinits -Horvath 1-0
Newrkla -Novkovic 0-1
Mira -Hackbarth1-0
Exler -Sommer 1/2
Hohendanner-Schink 0-1
Zechner -Nagy 1/2
Bauer -Landl 1-0
Hapala -Rampler 1/2
Frowis -Kopinits 1-0
De Leon -Hapala 1/2
Kessler -Fritz 1-0
Round 3 - Jul 21
Novkovic -Kopinits 0-1
Sommer -Mira 1-0
Schink -Exler 1/2
Newrkla -Bauer 0-1
Horvath -Frowis 1-0
Hackbarth-Zechner 0-1
Nagy -Kessler 1-0
Rampler -De Leon 1-0
Hapala -Hohendanner1-0
Landl -Hapala 1/2
Kopinits -Fritz 1/2
Round 4 - Jul 22
Kopinits -Sommer 1-0
Bauer -Novkovic 0-1
Mira -Horvath 0-1
Zechner -Schink 1-0
Exler -Nagy 1-0
Hapala -Rampler 0-1
Kessler -Newrkla 0-1
Hapala -Hackbarth0-1
Frowis -Landl 1/2
Hohendanner-Kopinits 1/2
Fritz -De Leon 1-0
Round 5 - Jul 23
Exler -Kopinits 1/2
Novkovic -Zechner 1-0
Horvath -Rampler 1-0
Sommer -Bauer 1/2
Schink -Mira 1/2
Nagy -Newrkla 1-0
Hackbarth-Frowis 1-0
Landl -Hapala 1-0
Fritz -Hapala 1-0
Kopinits -Kessler 1/2
De Leon -Hohendanner1/2
Round 6 - Jul 24
Kopinits-Nagy 1-0
Horvath -Novkovic 0-1
Zechner -Exler 0-1
Bauer -Hackbarth 1-0
Schink -Sommer 1-0
Mira -Fritz 1-0
Rampler -Landl 1/2
Newrkla -Frowis 1/2
Hapala -Kopinits 1-0
Kessler -Hohendanner1-0
Hapala -De Leon 1/2
Round 7 - Jul 25
Bauer -Kopinits1/2
Novkovic -Exler 1-0
Sommer -Horvath 1-0
Landl -Mira 0-1
Hackbarth -Schink 0-1
Nagy -Rampler 1/2
Newrkla -Zechner 1-0
Fritz -Hapala 1-0
Frowis -Kessler 1-0
De Leon -Kopinits0-1
Hohendanner-Hapala 1/2
Round 8 - Jul 26
Kopinits -Schink 1-0
Mira -Novkovic 1-0
Exler -Bauer 1-0
Sommer -Newrkla 0-1
Horvath -Nagy 1-0
Rampler -Fritz 1/2
Zechner -Frowis 1/2
Kopinits -Hackbarth0-1
Hohendanner-Landl 1/2
Hapala -Hapala 1/2
Kessler -De Leon 1-0
Round 9 - Jul 27
Mira -Kopinits 1/2
Schink -Novkovic 1/2
Exler -Horvath 0-1
Newrkla -Rampler 1-0
Fritz -Bauer 0-1
Hackbarth-Sommer 0-1
Landl -Kessler 0-1
Hapala -Zechner 0-1
Frowis -Hohendanner1/2
De Leon -Nagy 0-1
Kopinits -Hapala 0-1
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sun Jul 27 17:57:00 GMT Standard Time 2008