FICS - Free Internet Chess Server
FICS
8708 31ST Ave N
New Hope
Mn 55427
Relay of the UK vs. China Match
The UK vs. China Match took place from 4th to 9th September.
Participants.
CountryRating Final Standings
 UK
Adams, Michael UK27241.Arakhamia-Grant4.0
Short, Nigel UK26832. Adams 3.5
Rowson, Jonathan UK25993. Short 3.0
Pert, Nick UK25364. Jones 2.5
Jones, Gawain UK25265. Howell 2.0
Howell, David UK25196. Houska 2.0
Arakhamia-Grant, KetevanUK24187. Rowson 1.5
Houska, Jovanka UK24018. Pert 1.5
  20
 China
Wang Yue CHN26961.Wang,Y4.0
Bu Xiangzhi CHN26852. Ni 4.0
Ni Hua CHN26813. Zhang 4.0
Zhang PengxiangCHN26494. Wang,H4.0
Wang Hao CHN26265. Bu 3.5
Hou Yifan CHN25236. Ding 3.5
Shen Yang CHN24397. Hou 2.5
Ding Yixin CHN22788. Shen 2.5
  28
Schedule.
Round 1 - 4 Sep (14:00 GMT)
Wang,Y -Adams 1/2
Wang,H -Short 1-0
Rowson -Zhang 0-1
Pert -Bu 1/2
Jones -Ni 0-1
Hou -Howell1/2
Arakhamia-Grant-Shen 1-0
Houska -Ding 1/2
Round 2 - 5 Sep (14:00 GMT)
Bu -Adams 1/2
Short -Wang,Y 1/2
Ni -Rowson 1-0
Zhang -Pert 1-0
Jones -Hou 1-0
Howell-Wang,H 0-1
Shen -Houska 1/2
Ding -Arakhamia-Grant1/2
Round 3 - 6 Sep (14:00 GMT)
Adams -Ni 1-0
Short -Bu 1-0
Wang,Y-Rowson 1-0
Hou -Pert 1-0
Wang,H-Jones 1/2
Howell-Zhang 1-0
Shen -Arakhamia-Grant0-1
Ding -Houska 1/2
Round 4 - 7 Sep (14:00 GMT)
Adams -Zhang 0-1
Hou -Short 1/2
Rowson -Wang,H1/2
Pert -Wang,Y1/2
Bu -Jones 1-0
Ni -Howell1/2
Houska -Shen 0-1
Arakhamia-Grant-Ding 1-0
Round 5 - 8 Sep (14:00 GMT)
Wang,H -Adams 1/2
Zhang -Short 1/2
Rowson -Hou 1/2
Ni -Pert 1-0
Jones -Wang,Y1/2
Howell -Bu 0-1
Arakhamia-Grant-Shen 1/2
Houska -Ding 0-1
Round 6 - 9 Sep (09:00 GMT)
Adams -Hou 1-0
Short -Ni 1/2
Bu -Rowson 1/2
Pert -Wang,H 1/2
Zhang -Jones 1/2
Wang,Y-Howell 1-0
Shen -Houska 1/2
Ding -Arakhamia-Grant1-0
Login Now | Register | Download | Help | Teaching Ladder | Events | Sponsors | Contact us | Links | Adjudicate
Last modified: Sun Sep 09 14:22:00 GMT Standard Time 2007